webadmin

February 2, 2024

webadmin

February 2, 2024

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก(สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหาร และมีความประสงค์จะขอผันผ่อนการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) ค ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) ในปีพุทธศักราช 2566 กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกผู้ที่เกิด พ.ศ.2546 นักศึกษาที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเอง ได้ที่ ในมหาวิทยาลัยที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 หรือส่งจดหมาย มายังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่อยู่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 (ผ่อนผันทหาร) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2566

webadmin

December 21, 2023

จิบกาแฟ…ฟังเทรนด์การลงทุนในหัวข้อ “พ่อสอนลูกรวย… สไตล์ ดร.สนิท”

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-15.00 น. onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และ online ทาง Zoom meeting

webadmin

December 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คลิก เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศฯผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คลิก

webadmin

November 17, 2023

webadmin

October 30, 2023

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด
SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1

     งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และคุณประเสริฐ ขอมธิดา รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมสวนดุสิต เพลส ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาผู้เข้าประกวดจากทักษะความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และปฏิภาณไหวพริบการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล SDU Smart Idol ชาย ผู้ชนะเลิศ นายณัฏฐกิตติ์ ประเสริฐศรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน รางวัล SDU Smart Idol หญิง ผู้ชนะเลิศ […]

webadmin

October 30, 2023

ขอเชิญ สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด แบบสมัคร เสนอชื่อพร้อมประวัติฯ สรรหาคณบดี  ดาวน์โหลด

webadmin

October 12, 2023
1 2 63