คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4          

webadmin

June 9, 2022

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ห้อง 347 อาคาร 3 ชั้น 4

webadmin

March 30, 2022

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่  

webadmin

February 18, 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า 14 ก.พ. – 17 เม.ย. 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 เมษายน 2565 1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต        หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (กรุงเทพมหานคร) (https://www.facebook.com/management.sdu)              กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล              กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล       หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง) (https://www.facebook.com/HalalFoodBusiness/)              กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (https://www.facebook.com/medicalsecretary.sdu) 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076360416295)     […]

webadmin

February 3, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบวรรัตน์ นวลปาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท ในการประกวด Infographic Design Contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบวรรัตน์ นวลปาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท ในการประกวด Infographic Design Contest จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) และ สวนดุสิตโพล

webadmin

November 24, 2021

ประชาสัมพันธ์ การสมัครผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ

การรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2564 คุณสมบัติ บุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ที่มีอายุการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นปู้ที่ไมาอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ วิธีการสมัคร 3 ช่องทาง สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ห้อง 336 อาคาร 3 ชั้น 3 ส่งใบสมัครผ่านทางระบบ e-office ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์คณะวิทยาการจัดการ msci.sdu@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 022445701 คลิก ใบสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2564 คลิก หลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

webadmin

November 22, 2021
1 2 58