กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร เทพมณี ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจหรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) ก่อนที่แพทย์จะทำการรักษาต่อไป กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

September 1, 2022

โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2022
กิจกรรม Campus Rally Roadshow

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จัดโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ X Campus AdvertisingIdea Contest 2022 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์น้ำแข็งออนไลน์NT icepro ผลิตภัณฑ์ NAKIZ LIVELY NOSE ผลิตภัณฑ์รองเท้า Baoji ผลิตภัณฑ์ VITADAY ผลิตภัณฑ์ยาดมโป๊ยเซียน ผลิตภัณฑ์ […]

webadmin

September 1, 2022

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

webadmin

September 1, 2022

กิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน”เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการทางด้านพิธีสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

September 1, 2022

กิจกรรม U Power Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ U PowerDigital Idea Challenge season 6 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำแผนการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโจทย์เพื่อสร้างแผนการตลาดของสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ Fruit KINGร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม Bellinee’s ผลิตภัณฑ์ SOLEX ผลิตภัณฑ์ Hirusoft ผลิตภัณฑ์Equilibrium ผลิตภัณฑ์ Uderma BIO ACNE CREAM […]

webadmin

September 1, 2022

PDPA Personal Data Protection Act

ศัพท์ M-Sci วันนี้ขอเสนอคำว่า “P D P A Personal Data Protection Act” โดย Aj.Cherryพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆ ท่านอาจสังเกตว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา สื่อต่าง ๆ มีการเบลอหน้าปกปิดภาพบุคคลที่นำเสนอออกสู่สาธารณะ หรือที่ผ่านมาการเข้า Web ต่าง ๆ มักให้เรากดยืนยันการให้ข้อมูล นั่นมาจากการมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล“PDPA” กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทั้งผู้ประกอบการและเราในฐานะผู้บริโภคควรรู้ เพื่อที่จะได้ไม่เผลอไป “ละเมิด” โดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกฎหมายหากทำผิดย่อมมีโทษเช่นกัน…… ข้อมูล : pdpa.pro.com, dct.or.th.com, etda.or.thBy M-Sci PR

webadmin

August 27, 2022

“JACKSON WANG” ทำอะไร ทำไมถึง TOUCH ใจสาวๆ จนตกหลุมรัก

M-Sci PR วันนี้ขอเสนอ “JACKSON WANG” ทำอะไร ทำไมถึง TOUCH ใจสาวๆ จนตกหลุมรัก: ปรากฎการณ์ K-POP ในสังคมไทย By : อ.ดร.วิสาขา เทียมลม

webadmin

August 26, 2022

คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”

M-Sci PR กับ คอลัมน์ คุยสบายๆ สไตล์คน HRคนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”Attention, please! จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะทำให้คนรุ่นใหม่อยู่รอดในโลกของการทำงานได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน ติดตามได้ใน “ คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”” โดย Aj.Sarawanข้อมูล : แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. (2564).

webadmin

August 26, 2022

แอปฉุกเฉิน

คอลัมน์ SMART TECH “แอปฉุกเฉิน” โหลดเก็บไว้ก็อุ่นใจ…เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ….ด้วยความปรารถนาดีจาก M-Sci PR โดย KruKiK By M-Sci PR ที่มา : Google Play.com  

webadmin

August 26, 2022
1 2 3 60