สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพนักการตลาด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพนักการตลาด” โครงการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพภายใต้ครอบครัวการตลาด จัดโดย สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “DIGITAL MEDIA สื่อใหม่ยุคดิจิทัล” ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น ๔ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 7, 2018

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดูงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

webadmin

May 7, 2018

ประชุมฝ่ายบริการวิชาการ 26 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์ เป็นประธานการประชุม ฝ่ายบริการ วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 7, 2018

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์ปรัชญาเลขานุการทางการแพทย์ เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน กิจกรรมที่ 4 “อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 7, 2018

ธนาคารออมสินชี้แจงโครงการธนาคารมหาวิทยาลัยประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินและคณะ ในการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของธนาคารออมสิน โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการเรือนและคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

webadmin

May 4, 2018

โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้อาจารย์ที่ส่งผลงานวิจัยและบทความวิจัย ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 4 ท่าน คือ รศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง,ผศ.ดร.ชมพูนุช นุตาคม,ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้นและผศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 32502 อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 4, 2018

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2558-2559 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2558-2559

webadmin

May 4, 2018

การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่การสอบ TOIEC

เมื่อวันที่ 23 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม “การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่การสอบ TOIEC รุ่นที่ 1 และรุ่น 2” ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอรรถยา ธนาฐิตากร ติวเตอร์ภาษาอังกฤษและ TOIEC สถาบัน Academic Crew เป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสำคัญยิ่งในปัจจุบันและอนาคตให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  ณ ห้อง 32505 อาคาร 32 ชั้น 5 เวลา 09.00-16.00 น.

webadmin

May 4, 2018

ธุรกิจออนไลน์เริ่มอย่างไร ให้รวยและปัง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาหัวข้อ “ธุรกิจออนไลน์เริ่มอย่างไร ให้รวยและปัง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปัทฑาทิพย์ มงคลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ยู เซ ซิสเท็มส์ จำกัด มีประสบการณ์ปฏิบัติงานและเชี่ยวชาญด้าน E-Commerce บริษัท ลาซาด้า และ บริษัท ซิลิงโก้ บรรยายเรื่อง “ธุรกิจออนไลน์เริ่มอย่างไร ให้รวยและปัง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 3, 2018
1 59 60 61 63