โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้อาจารย์ที่ส่งผลงานวิจัยและบทความวิจัย ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 4 ท่าน คือ รศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง,ผศ.ดร.ชมพูนุช นุตาคม,ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้นและผศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 32502 อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 4, 2018

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2558-2559 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2558-2559

webadmin

May 4, 2018

การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่การสอบ TOIEC

เมื่อวันที่ 23 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม “การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่การสอบ TOIEC รุ่นที่ 1 และรุ่น 2” ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอรรถยา ธนาฐิตากร ติวเตอร์ภาษาอังกฤษและ TOIEC สถาบัน Academic Crew เป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสำคัญยิ่งในปัจจุบันและอนาคตให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  ณ ห้อง 32505 อาคาร 32 ชั้น 5 เวลา 09.00-16.00 น.

webadmin

May 4, 2018

ธุรกิจออนไลน์เริ่มอย่างไร ให้รวยและปัง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาหัวข้อ “ธุรกิจออนไลน์เริ่มอย่างไร ให้รวยและปัง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปัทฑาทิพย์ มงคลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ยู เซ ซิสเท็มส์ จำกัด มีประสบการณ์ปฏิบัติงานและเชี่ยวชาญด้าน E-Commerce บริษัท ลาซาด้า และ บริษัท ซิลิงโก้ บรรยายเรื่อง “ธุรกิจออนไลน์เริ่มอย่างไร ให้รวยและปัง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 3, 2018

โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล”

โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล“ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” จากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล โดยคุณอมรรัตน์ แซ่โค้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) และคุณสรธร อุ่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสาขาฯ อาคาร 32 ชั้น 3  

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 331

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018
1 59 60 61 62