โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล”

โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล“ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” จากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล โดยคุณอมรรัตน์ แซ่โค้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) และคุณสรธร อุ่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสาขาฯ อาคาร 32 ชั้น 3  

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 331

webadmin

May 3, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1

webadmin

May 2, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการบริการลูกค้า

สาขาวิชาการบริการลูกค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาฯ 1102

webadmin

May 2, 2018

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018
1 60 61 62 63