ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านเข้ารอบ final การประกวดระดับนานาชาติ The 2nd China -ASEAN College Student International Tourism Innovation Competition ซึ่งจัดโดย ASEAN-China Center และ China-ASEAN Tourism Education Alliance จำนวน 2 ทีม จากทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 166 ทีม จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จีนและยุโรป 1. ทีมแรก ทีม Creative Thailand ของนศ. ชั้นปีที่ 2 นางสาวดวงกมล ปรินทา และนางสาวปิยธิดา คชเกื้อ จากผลงาน Innovative smart products for elderly อาจารย์ที่ปรึกษาทีม แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล จากรายวิชานวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน2. ทีมที่ 2 ทีม Four Life โดย นศ. ชั้นปีที่ 4 นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ นางสาวอภิสรา นพพรมงคล นางสาววริษา อยู่พันดุง และนางสาวกิติญา มีสาระภี จากผลงาน You tell I try with One Belt One Road อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ จากรายวิชากลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจและการออกแบบสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

webadmin

November 22, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

October 28, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรัชศักดิ์ ทรงศักดิ์ราตรี และ นายนรินทร สิทธิยากรณ์ นักศึกษาทีม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

webadmin

July 27, 2022

webadmin

July 7, 2022

webadmin

November 17, 2021

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิราวัฒน์ เกิดทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ World Changmookwan Championship 2021 กีฬาเทควันโด ประเภทชายเดี่ยว Poomsae (VDO Clip) รุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิราวัฒน์ เกิดทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ World Changmookwan Championship 2021 กีฬาเทควันโด ประเภทชายเดี่ยว Poomsae (VDO Clip) รุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564

webadmin

November 9, 2021

webadmin

November 4, 2021
1 2