ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม SDU Smart Idol 2023

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 25 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีพลสมอ (แบม) 6411011767035 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 26 นางสาวสุทธิดา สุนทร (วาวา) 6511011807032 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 23 นายพีรภัทร แสงสารพันธ์ (ปีโป้)6411011767032 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ SDU LGBTQ Smart Idol – รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 21 นายภาณุพงศ์ ทิชัย (ก้านตอง) 6411011767016 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH) – รางวัลชนะเลิศ […]

webadmin

April 28, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ แซ่หม่า และ นายเมตริก พูนขวัญ ทีม Test my luck นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ได้รับรางวัล Popular Vote มูลค่า 5,000 บาท การประกวดแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2022 โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

webadmin

April 28, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านเข้ารอบ final การประกวดระดับนานาชาติ The 2nd China -ASEAN College Student International Tourism Innovation Competition ซึ่งจัดโดย ASEAN-China Center และ China-ASEAN Tourism Education Alliance จำนวน 2 ทีม จากทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 166 ทีม จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จีนและยุโรป 1. ทีมแรก ทีม Creative Thailand ของนศ. ชั้นปีที่ 2 นางสาวดวงกมล ปรินทา และนางสาวปิยธิดา คชเกื้อ จากผลงาน Innovative smart products for elderly อาจารย์ที่ปรึกษาทีม แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล จากรายวิชานวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน2. ทีมที่ 2 ทีม Four Life โดย นศ. ชั้นปีที่ 4 นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ นางสาวอภิสรา นพพรมงคล นางสาววริษา อยู่พันดุง และนางสาวกิติญา มีสาระภี จากผลงาน You tell I try with One Belt One Road อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ จากรายวิชากลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจและการออกแบบสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

webadmin

November 22, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

October 28, 2022

webadmin

July 27, 2022

webadmin

July 7, 2022

webadmin

November 17, 2021
1 2