ขอแสดงความยินดี กับ นายจิราวัฒน์ เกิดทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ World Changmookwan Championship 2021 กีฬาเทควันโด ประเภทชายเดี่ยว Poomsae (VDO Clip) รุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิราวัฒน์ เกิดทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ World Changmookwan Championship 2021 กีฬาเทควันโด ประเภทชายเดี่ยว Poomsae (VDO Clip) รุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564

webadmin

November 9, 2021

webadmin

November 4, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรม “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้ โครงการ Digital Cultural Heritage ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หัวข้อ “เห็น…แต่ไม่เคยรู้”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม BRTF และ ทีม โอ่งมังกร นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากผลงาน Buffalo Running to the Future และ ผลงาน โอ่งมังกร ในกิจกรรม “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้ โครงการ Digital Cultural Heritage สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หัวข้อ “เห็น…แต่ไม่เคยรู้” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ใช้ความสามารถด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่ดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

webadmin

October 14, 2021

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ทีม ASTONISH เข้ารอบ Prototype to Company 1 ใน 15 ทีม รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท และ รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โครงการ GSB Micropreneur Academy กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ทีม ASTONISH ประกอบด้วย นางสาวสุวนันท์ พันรัตน์ นางสาวกิ่งแก้ว ชัญจุกรณ์ นางสาวนาเดีย สาอิ เข้ารอบ Prototype to Company 1 ใน 15 ทีม รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท และ รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โครงการ GSB Micropreneur Academy กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup

webadmin

October 5, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดู ของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดู ของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

August 9, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารอบ Show Case โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีม PIMM_SDU และ ทีม SNOW BALL ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะเข้าร่วม Show Case รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงาน Startup Prototype Show Case of the Entrepreneurial University ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ตึก KX (Knowledge Exchange) เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 25,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) และเน้นให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ(Entrepreneurial […]

webadmin

July 19, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายสาริน สร้อยคำ นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ นายสาริน สร้อยคำ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ได้รับเชิญเข้าร่วมในเวทีสัมมนาโลก GLOBAL COMMUNICATION FORUM หัวข้อ How communication had been the agent changes จัดโดย COMMUNICATION ASSOCIATION (PERKOM) &UNIVERSITI UTARA MALAYSIA ในวันที่ 17 และ 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์

webadmin

July 19, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิชา ศิริเทียน นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิชา ศิริเทียน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 1 ใน 50 คน จากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2564

webadmin

July 19, 2021
1 2