webadmin

April 11, 2023

webadmin

April 11, 2023

webadmin

November 3, 2022

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร เทพมณี ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจหรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) ก่อนที่แพทย์จะทำการรักษาต่อไป กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

September 1, 2022

โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2022
กิจกรรม Campus Rally Roadshow

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จัดโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ X Campus AdvertisingIdea Contest 2022 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์น้ำแข็งออนไลน์NT icepro ผลิตภัณฑ์ NAKIZ LIVELY NOSE ผลิตภัณฑ์รองเท้า Baoji ผลิตภัณฑ์ VITADAY ผลิตภัณฑ์ยาดมโป๊ยเซียน ผลิตภัณฑ์ […]

webadmin

September 1, 2022

กิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน”เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการทางด้านพิธีสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

September 1, 2022

กิจกรรม U Power Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ U PowerDigital Idea Challenge season 6 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำแผนการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโจทย์เพื่อสร้างแผนการตลาดของสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ Fruit KINGร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม Bellinee’s ผลิตภัณฑ์ SOLEX ผลิตภัณฑ์ Hirusoft ผลิตภัณฑ์Equilibrium ผลิตภัณฑ์ Uderma BIO ACNE CREAM […]

webadmin

September 1, 2022

การนำเสนอผลงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการบูรณาการความรู้และสร้างประสบการณ์จากห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการตลาดให้กับ วิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) คือ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดูของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คือ คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณเพลินพิศ ปริญญานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตศิริราช คุณชลียา สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐดา ศรีมุข ที่ปรึกษาคณบดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 แห่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

webadmin

August 9, 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 ผ่านโปรแกรม MS Teams และมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะให้เกียรติเข้าประชุม ได้แก่ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณยงยุทธ มานะกรโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mad2DaMax จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท S Plus Media Creation จำกัด ผู้อำนวยการ สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค และที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Online Marketing โดยมีวาระการประชุม คือ นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 […]

webadmin

July 30, 2021

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน สายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์/สังเคราะห์งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพี่เลี้ยงการทำผลงานเพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นรายบุคคล

webadmin

July 23, 2021
1 2 32