กิจกรรม U Power Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ U PowerDigital Idea Challenge season 6 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำแผนการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโจทย์เพื่อสร้างแผนการตลาดของสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ Fruit KINGร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม Bellinee’s ผลิตภัณฑ์ SOLEX ผลิตภัณฑ์ Hirusoft ผลิตภัณฑ์Equilibrium ผลิตภัณฑ์ Uderma BIO ACNE CREAM […]

webadmin

September 1, 2022

การนำเสนอผลงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการบูรณาการความรู้และสร้างประสบการณ์จากห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการตลาดให้กับ วิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) คือ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดูของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คือ คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณเพลินพิศ ปริญญานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตศิริราช คุณชลียา สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐดา ศรีมุข ที่ปรึกษาคณบดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 แห่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

webadmin

August 9, 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 ผ่านโปรแกรม MS Teams และมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะให้เกียรติเข้าประชุม ได้แก่ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณยงยุทธ มานะกรโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mad2DaMax จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท S Plus Media Creation จำกัด ผู้อำนวยการ สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค และที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Online Marketing โดยมีวาระการประชุม คือ นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 […]

webadmin

July 30, 2021

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน สายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์/สังเคราะห์งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพี่เลี้ยงการทำผลงานเพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นรายบุคคล

webadmin

July 23, 2021

ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

  มาอีกแล้วจ้ากับกิจกรรม SUMMER CAMP เด็ก64 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรม “Yes no ok เปิดประสบการณ์ดินแดนภาษาสากล” วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “How 2 B ดี Touch” สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ออกนอกรั้ว….สวนดุสิตมีอะไรดี”

webadmin

July 2, 2021

ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

มาแว้วๆ กิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรม “โล้สำเภา ตะลุยจีน & แวะจิมน้ำชา ณ ม.กวางสี” วันที่ 18 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “Info 4 Life Learning” – สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ของดี….สวนดุสิต” หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จัดกิจกรรม “จินตนาการสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง”

webadmin

June 14, 2021

กิจกรรม “SDU MSci fam. SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 2” นักศึกษารหัส 64 คณะวิทยาการจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SUMMER CAMPS นักศึกษารหัส 64 ภายใต้หัวข้อ “SDU MSci fam. SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอกนิษฐ์ ธรรมปาโล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) กลุ่มงาน e-Learning สำนักวิทยบริการและทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน SDU 4S แอปพลิเคชัน Microsoft Teams และการใช้งานระบบ WBSC-LMS 2021 โดยออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MS Teams  ซึ่งนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

June 11, 2021

ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

กิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “Learning for M-Sci systems” วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรม “พี่เธอไม่มีเรื่องโกหก…จริ๊ง” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดกิจกรรม “Uncover Yourself” – สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “พี่ตลาด (ศิษย์ปัจจุบัน).พบน้องใหม่ 64” – สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดกิจกรรม “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคนิคพิชิตการสอบ TOEIC” หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ จัดกิจกรรม “นวัตกรรมเร่งด่วน”

webadmin

June 7, 2021
1 2 3 33