ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

  มาอีกแล้วจ้ากับกิจกรรม SUMMER CAMP เด็ก64 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรม “Yes no ok เปิดประสบการณ์ดินแดนภาษาสากล” วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “How 2 B ดี Touch” สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ออกนอกรั้ว….สวนดุสิตมีอะไรดี”

webadmin

July 2, 2021

ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

มาแว้วๆ กิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรม “โล้สำเภา ตะลุยจีน & แวะจิมน้ำชา ณ ม.กวางสี” วันที่ 18 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “Info 4 Life Learning” – สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ของดี….สวนดุสิต” หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จัดกิจกรรม “จินตนาการสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง”

webadmin

June 14, 2021

กิจกรรม “SDU MSci fam. SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 2” นักศึกษารหัส 64 คณะวิทยาการจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SUMMER CAMPS นักศึกษารหัส 64 ภายใต้หัวข้อ “SDU MSci fam. SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอกนิษฐ์ ธรรมปาโล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) กลุ่มงาน e-Learning สำนักวิทยบริการและทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน SDU 4S แอปพลิเคชัน Microsoft Teams และการใช้งานระบบ WBSC-LMS 2021 โดยออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MS Teams  ซึ่งนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

June 11, 2021

ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

กิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “Learning for M-Sci systems” วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรม “พี่เธอไม่มีเรื่องโกหก…จริ๊ง” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดกิจกรรม “Uncover Yourself” – สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “พี่ตลาด (ศิษย์ปัจจุบัน).พบน้องใหม่ 64” – สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดกิจกรรม “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคนิคพิชิตการสอบ TOEIC” หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ จัดกิจกรรม “นวัตกรรมเร่งด่วน”

webadmin

June 7, 2021

กิจกรรม SUMMER CAMPS นักศึกษารหัส 64 ครั้งที่ 1 “Facts About M-Sci” วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SUMMER CAMPS นักศึกษารหัส 64 ครั้งที่ 1 “Facts About M-Sci” ผ่านโปรแกรม MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

webadmin

May 21, 2021

กิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Facts Abouts M-Sci วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรม “ชัดเจน….นี่แหละรักที่พร้อมเป็นใจ” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดกิจกรรม “Say Hello 64” สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องเลขานุการทางการแพทย์” สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “สายรหัส สานสัมพันธ์”

webadmin

May 20, 2021
1 2 3 32