ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คลิก เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศฯผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คลิก

webadmin

November 17, 2023

webadmin

October 30, 2023

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด
SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1

     งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และคุณประเสริฐ ขอมธิดา รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมสวนดุสิต เพลส ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาผู้เข้าประกวดจากทักษะความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และปฏิภาณไหวพริบการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล SDU Smart Idol ชาย ผู้ชนะเลิศ นายณัฏฐกิตติ์ ประเสริฐศรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน รางวัล SDU Smart Idol หญิง ผู้ชนะเลิศ […]

webadmin

October 30, 2023

ขอเชิญ สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด แบบสมัคร เสนอชื่อพร้อมประวัติฯ สรรหาคณบดี  ดาวน์โหลด

webadmin

October 12, 2023

คณะกรรมการงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ฯ จัดโครงการ “สวนดุสิตมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างโอกาสเพื่อผู้พิการทางการเห็น” วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส และ อาคาร

คณะกรรมการงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ และ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างโอกาสเพื่อผู้พิการทางการเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส และ อาคาร 32 ห้อง 32201 32202 32203 32204โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับ คณะผู้พิการทางการเห็น จากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน […]

webadmin

October 6, 2023

กิจกรรม Campus Rally Roadshow “X Campus Ads Idea Contest 2023” การประกวดคลิปแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดกิจกรรม Campus Rally Roadshow ในโครงการX Campus Advertising Idea Contest 2023 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรับโจทย์การแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา จาก 6 องค์กรชั้นนำของประเทศ มาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานโฆษณาสุดสร้างสรรค์ นักศึกษารวมตัวกันเป็นทีมไม่เกิน 4 คน และสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

webadmin

October 6, 2023

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ “Young Influencers Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม” วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ บริษัท ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และ10 เครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ “Young Influencers Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โถงชั้น 1 บริษัท ปตท. สำนักงานใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ฯ […]

webadmin

October 6, 2023

คุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 187(30) เรื่อง “มโนห์รา อร่อย…แบบไม่มโน” วันที่ 21 กันายน 2566 ณ โพลคาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

คุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 187(30) เรื่อง “มโนห์รา อร่อย…แบบไม่มโน” โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท มโนห์รา อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาการจัดการ ณ โพลคาเฟ่ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. และทางออนไลน์ ZOOM Meeting

webadmin

October 6, 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 “M-Sci First Date ปฐมนิเทศ 66”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “M-Sci First Date ปฐมนิเทศ 66” เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานมี กิจกรรม M-Sci Talk First Question…พี่อยากบอก น้องอยากรู้” การให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและแนะแนวการศึกษา กิจกรรม M-Sci: First encounter พี่น้องร่วมสนุก […]

webadmin

October 6, 2023

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อำนวยความสะดวกในการอ่านข้อสอบและทำข้อสอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล คณะกรรมการงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอำนวยความสะดวกในการอ่านข้อสอบและทำข้อสอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา ให้บริการวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้กลไก การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

webadmin

October 6, 2023
1 2 27