งานประกันคุณภาพ

 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ