Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประชุมฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ


ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมฝ่าย วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.