หน้าแรก

eBook TCAS66
แนะนำหลักสูตร TCAS66
Web Quota รับสมัครนักศึกษา-01
tcas66-01
Web รับสมัครนักศึกษา-01
MsciCover-prompt
banner-webMsci-01
innobiz1000x4002
65V-01-
new_01
previous arrow
next arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมM-Sci มีโชว์แนะนำคณะสาระน่ารู้

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือแต่งกาย ผ้าไทย/ชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมสแกนแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

คณะวิทยาการจัดการ โดย งานพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม I can Do : How to be good at English วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เคล็ดลับพิชิต TOEIC โดยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 500 คะแนน) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/9n5MGM3qVxGAtVrz8

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4          

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร เทพมณี ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจหรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) ก่อนที่แพทย์จะทำการรักษาต่อไป กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2022
กิจกรรม Campus Rally Roadshow

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จัดโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ X Campus AdvertisingIdea Contest 2022 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์น้ำแข็งออนไลน์NT icepro ผลิตภัณฑ์ NAKIZ LIVELY NOSE ผลิตภัณฑ์รองเท้า Baoji ผลิตภัณฑ์ VITADAY ผลิตภัณฑ์ยาดมโป๊ยเซียน ผลิตภัณฑ์ […]

กิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน”เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการทางด้านพิธีสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม U Power Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ U PowerDigital Idea Challenge season 6 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำแผนการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโจทย์เพื่อสร้างแผนการตลาดของสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ Fruit KINGร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม Bellinee’s ผลิตภัณฑ์ SOLEX ผลิตภัณฑ์ Hirusoft ผลิตภัณฑ์Equilibrium ผลิตภัณฑ์ Uderma BIO ACNE CREAM […]

การนำเสนอผลงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการบูรณาการความรู้และสร้างประสบการณ์จากห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการตลาดให้กับ วิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) คือ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดูของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คือ คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณเพลินพิศ ปริญญานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตศิริราช คุณชลียา สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐดา ศรีมุข ที่ปรึกษาคณบดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 แห่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านเข้ารอบ final การประกวดระดับนานาชาติ The 2nd China -ASEAN College Student International Tourism Innovation Competition ซึ่งจัดโดย ASEAN-China Center และ China-ASEAN Tourism Education Alliance จำนวน 2 ทีม จากทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 166 ทีม จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จีนและยุโรป 1. ทีมแรก ทีม Creative Thailand ของนศ. ชั้นปีที่ 2 นางสาวดวงกมล ปรินทา และนางสาวปิยธิดา คชเกื้อ จากผลงาน Innovative smart products for elderly อาจารย์ที่ปรึกษาทีม แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล จากรายวิชานวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน2. ทีมที่ 2 ทีม Four Life โดย นศ. ชั้นปีที่ 4 นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ นางสาวอภิสรา นพพรมงคล นางสาววริษา อยู่พันดุง และนางสาวกิติญา มีสาระภี จากผลงาน You tell I try with One Belt One Road อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ จากรายวิชากลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจและการออกแบบสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

PDPA Personal Data Protection Act

ศัพท์ M-Sci วันนี้ขอเสนอคำว่า “P D P A Personal Data Protection Act” โดย Aj.Cherryพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆ ท่านอาจสังเกตว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา สื่อต่าง ๆ มีการเบลอหน้าปกปิดภาพบุคคลที่นำเสนอออกสู่สาธารณะ หรือที่ผ่านมาการเข้า Web ต่าง ๆ มักให้เรากดยืนยันการให้ข้อมูล นั่นมาจากการมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล“PDPA” กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทั้งผู้ประกอบการและเราในฐานะผู้บริโภคควรรู้ เพื่อที่จะได้ไม่เผลอไป “ละเมิด” โดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกฎหมายหากทำผิดย่อมมีโทษเช่นกัน…… ข้อมูล : pdpa.pro.com, dct.or.th.com, etda.or.thBy M-Sci PR

คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”

M-Sci PR กับ คอลัมน์ คุยสบายๆ สไตล์คน HRคนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”Attention, please! จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะทำให้คนรุ่นใหม่อยู่รอดในโลกของการทำงานได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน ติดตามได้ใน “ คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”” โดย Aj.Sarawanข้อมูล : แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. (2564).

แอปฉุกเฉิน

คอลัมน์ SMART TECH “แอปฉุกเฉิน” โหลดเก็บไว้ก็อุ่นใจ…เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ….ด้วยความปรารถนาดีจาก M-Sci PR โดย KruKiK By M-Sci PR ที่มา : Google Play.com