Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

"สื่อสารสร้างสรรค์ ปั้นนักบริการ" หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในหลักสูตร "สื่อสารสร้างสรรค์ ปั้นนักบริการ" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก “สมาคมนักธุรกิจอาเซียน” ส่งวิทยากรมาจัดกิจกรรมทั้ง ๓ ท่าน คือ อ.นพทัต อ.ธนวัฒน์ และ อ.ประกาศิต  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต