Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

โดยรองคณบดี ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และประธานฝ่าย อาจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ มีวาระสำคัญ คือ ขอความร่วมมือผู้ประสานงานทุกหลักสูตรส่งตัวแทนนักศึกษา เพื่อถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายภาพเคลื่อนไหว จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างจุดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ของทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ๓๓๕ ชั้น ๓ อาคาร ๓ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๐.๓๐ น.