Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริการวิชาการ ที่ อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา


คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือการให้บริการวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการจัดนิทรรศเพื่อการบริการวิชาการ ให้แก่ประชาชนในชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา