Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome Based Learning


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการ อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome Based Learning ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรในการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๑ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต