Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมที่ 2 การนำองค์ความรู้สร้างสรรค์สู่ผลงานวิจัยดีเด่น ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างขวัญกำลังใจด้านการวิจัย


ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมที่ 2 การนำองค์ความรู้สร้างสรรค์สู่ผลงานวิจัยดีเด่น ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างขวัญกำลังใจด้านการวิจัย จัดบรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อให้ได้รับการติพิมพ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวด รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  รางวัลบทความวิจัย / บทความวิชาการดีเด่น  และ รางวัลหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นทำงานวิจัยให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง ๓๒๕๐๕ อาคาร ๓๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต