Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการประชุมหารือและลงนามความร่วมทางด้านวิชาการกับสำนักกิจการพิเศษ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักกิจการพิเศษ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการรวมไปถึง การอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ ต่อบุคลากร คณาจารย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐