Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SDU Consortium : กลุ่มสาขาวิชาบริหารจัด กิจกรรมที่ ๑ เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้ได้ทุนและหลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม SDU Consortium : กลุ่มสาขาวิชาบริหารจัด กิจกรรมที่ ๑ เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้ได้ทุนและหลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยมีบรรยายด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และในช่วงที่ ๒ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.