Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

สรุปกิจกรรมฝ่ายการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ทำให้เกิดยกระดับความรู้ความสามารถและคุณภาพการทำงานของบุคลากร อาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หากองค์กรไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดี จะไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งความรู้ต่างๆ หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การทำงานไม่ราบรื่นและติดขัดในการถ่ายทอดความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ    ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งปัน หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานภายในองค์กร คณะวิทยาการจัดการ โดยมีภารกิจหลักในการจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัย สนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการสามารถสร้างผลงานวิชาการจากงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

คณะวิทยาการจัดการ ได้เห็นความสำคัญของภารกิจหลักที่กล่าวมาแล้วจึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ในปี 2559 ที่มุงเน้น 2 ด้าน ได้แก่ แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะทำงานได้สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรของคณะและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป