โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

20180328_๑๘๐๓๒๘_0029

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และมอบนโยบาย “แนวทางในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาพโดย : อภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ

Leave us a Comment