สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ,รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลจาก องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากการประกวดแผนรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” เนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561 จำนวน 3 ทีม ดังนี้
1. ทีม “US” ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
2. ทีม “Guardian of the World” และทีม “ALL” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

Leave us a Comment