สวนดุสิตร่วมกับออมสินอบรมสร้างอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1

IMG_4702
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ซึ่งได้มาให้ความรู้เรื่องการอบรมหลักสูตรอาหารว่างสร้างอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน “ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ อาทิผศ.ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว ผศ.โรจนา ศุขะพันธุ์ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารี ผศ.อัญชนา ลักษณ์รามสิริ เป็นต้น
หัวข้อ เทคนิคการประกอบธุรกิจ ความรู้การบัญชีและการเงินและทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
« 1 of 2 »

Leave us a Comment