หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

20180521_๑๘๐๕๒๑_0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธาน ,ผศ.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ กรรมการ ,อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน และนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 331 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment