การประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 2) โจทย์ Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคม “ผู้สูงวัย”

20180626_๑๘๐๖๒๖_0001

คณะวิทยาการจัดการในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ตามบันทึกข้อตกลงด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ GSB Innovation Club จัดการประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 2) โจทย์ Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคม “ผู้สูงวัย” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผศ.ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโปรดติดตามผลการตัดสินอีกเร็วๆนี้ ทางเพจ Smart Start Idea.sdu

Leave us a Comment