การประชุมฝ่ายการจัดการความรู้ (KM)

IMG_6015

ผศ.พัชรินทร์ กีรติวินิชกุล ประธานฝ่ายการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 331 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment