คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐ ออมสินทั่วถิ่นไทย ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

20180702_๑๘๐๗๐๒_0008
ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารออมสิน ในการจัด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มีตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก จ.นครปฐม กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน จ.สมุทรสงคราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอม บ้านกลางคลองตาปลั่ง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กิจกรรม“ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

Leave us a Comment