หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

S__20725793

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร ประธานกรรมการตรวจ ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน กรรมการ และนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย เลขานุการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment