สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรม“จุดไฟผู้นำในตัวคุณ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน”

IMG_7826

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “จุดไฟผู้นำในตัวคุณ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน” โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

Leave us a Comment