คณะวิทยาการจัดการร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate

IMG_9915

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมอบรมทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุดจาก บริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก ๆ ฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลก ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้อง 11308 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment