ขอเชิญแจ้งความจำนงการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มีความประสงค์สนับสนุนทุนดำเนินการวิจัย โครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ โครงการที่มีวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๑) เพื่อดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเน็ตประชารัฐ และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการขอทุนดังกล่าวต้องได้รับการมอบอำนาจจากอธิการบดีเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการฯ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงการส่งข้อเสนอโครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ มายัง e-mail: warin_chom@hotmail.com และส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจต่อไป

๒. อาจารย์/นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ โดยการลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอได้ที่ http://fpma.nbtc.go.th ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. ส่งเอกสารแบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงรายการอื่น ๆ) และหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนฉบับจริง มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการส่งไปยัง กทปส. ต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔
*** เอกสารดาวน์โหลดทาง E-Office ***

Leave us a Comment