สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของ ในห้วข้อ “Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World”

19-1

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของ ในห้วข้อ “Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT)
in the Digital World” ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์ประชุมการสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติที่แนบมานี้ หรือ http://www.culi.chula.ac.th/research/

Leave us a Comment