หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_2841

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช เลขานุการ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment