การประชุมฝ่ายพัฒนาองค์กร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

20200217 _1_๒๐๐๒๑๘_0032

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมฝ่ายพัฒนาองค์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment