การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

20200221_๒๐๐๒๒๑_0042

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันย์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment