การประชุมดำเนินงานในโครงการ Startup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.ธนากร startup-01

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ เข้าร่วมประชุมดำเนินงานในโครงการ Startup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วม 39 แห่งทั่วประเทศ ร่วมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ธนาคารออมสิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Leave us a Comment