วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมบอร์ดวิชาการ 6.3.63-01

Leave us a Comment