เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท ์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คบม.)ครั้งที่ 3(48)/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญเรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2562 (Suan Dusit University’s Good University Report 2019 : GUR) ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุม คบม-01

Leave us a Comment