เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ วาระพิเศษ คือ การสอบ Toeic สำหรับนักศึกษารหัส 60 การเตรียมความพร้อมการสอบ Toeic สำหรับนักศึกษารหัส 61 ตรวจสอบจำนวนนักศึกษา ที่จะเข้าทดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) และการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพื่อยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ 11.3.63-01

Leave us a Comment