ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

131988595_3796091990422569_2188539254098730912_n

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

😥ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีบุคลากร นักศึกษา นักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยง และอาจเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาด

Leave us a Comment