HRM Sport Festival 2018

62

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง HRM ครั้งที่ 2 ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561

Leave us a Comment