หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (2 กลุ่มวิชา)

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (กรุงเทพมหานคร)

 1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
 2. กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล

รอบที่ 2 Quota                     รับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565   

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1.ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาจากบุคลิกภาพ และทัศนคติ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 3 Admission           รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
  3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
  – GPAX ร้อยละ 50
  – GAT ร้อยละ 30
  – PAT 1 ร้อยละ 20
  หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
  – GPAX ร้อยละ 50
  – วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)
  – วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

 รอบที่ 2 Quota                 รับสมัครวันที่ 14  กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา
 4. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ Portfolio ประวัติส่วนตัว และผลงานต่าง ๆ

รอบที่ 3 Admission           รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 50
– GAT ร้อยละ 30
– PAT 1 ร้อยละ 20
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 50
– วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)
– วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)

สมัครเรียน