คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์

webadmin

April 30, 2018

dBizcom สืบสานสายใยรักษ์สู่สายน้ำ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๐ “dBizcom สืบสานสายใยรักษ์สู่สายน้ำ” วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๒ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ ,ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และเหล่าคณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมสอนทำกระทง การละเล่นรูปแบบงานวัด อาทิ เกมส์ปา   ลูกโป่ง เกมส์หนุ่มน้อยตกน้ำ เป็นต้น

webadmin

April 30, 2018

HR เรียนรู้เพื่อพัฒนาผ่านคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “HR เรียนรู้เพื่อพัฒนาผ่านคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน” ณ เกาะลัดอีแท่น ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายลือยศ บรรพกาจณ์ รองนายกเทศมนตรีเกาะลัดอีแท่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

webadmin

April 30, 2018

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2 โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2 ได้จัดการประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดของแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมโครงการในซีซั่นนี้ เช่น Eversense ,Bangkok Airway, รองเท้า Kito, รองเท้า PAN เป็นต้น มีน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์     ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

April 30, 2018

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (IQA)

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (IQA)โดย ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓

webadmin

April 25, 2018

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

webadmin

April 24, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เป้าหมาย เติบโต สำเร็จ” และกิจกรรมสุนทรียเสวนา เรื่อง “ช่อใหม่ ๖๐ : อยู่ เรียน เพียร สุข” จากวิทยาการรับเชิญอีก ๔ ท่าน คือ คุณสนิท จังมงคลกาล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรปัฐ อรุณภักดี ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการและคุณอลิศ พันธ์พรสม ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

April 24, 2018

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร และพิธีพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๐ และรับเกียรติจาก อาจารย์ปรานี อารยะศาสตร์ อดีตคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาการจัดการ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกิจกรรมเชิดชูคุณครูคณะวิทยาการจัดการ โดยมอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีในดวงใจ” ให้กับ อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

webadmin

April 24, 2018
1 31 32