วิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-Sci Research

Call for Papers/Call for Proposals

ขอแนะนำการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 
สไลด์1
« of 4 »
 

M-Sci Research

Call for Papers/Call for Proposals

ขอแนะนำการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Call4Papers 5 22 TP
« of 5 »
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิจัยภาพกิจกรรมวิจัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร เทพมณี ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจหรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) ก่อนที่แพทย์จะทำการรักษาต่อไป กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2022
กิจกรรม Campus Rally Roadshow

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จัดโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ X Campus AdvertisingIdea Contest 2022 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์น้ำแข็งออนไลน์NT icepro ผลิตภัณฑ์ NAKIZ LIVELY NOSE ผลิตภัณฑ์รองเท้า Baoji ผลิตภัณฑ์ VITADAY ผลิตภัณฑ์ยาดมโป๊ยเซียน ผลิตภัณฑ์ […]

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

กิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน”เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการทางด้านพิธีสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม U Power Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ U PowerDigital Idea Challenge season 6 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำแผนการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโจทย์เพื่อสร้างแผนการตลาดของสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ Fruit KINGร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม Bellinee’s ผลิตภัณฑ์ SOLEX ผลิตภัณฑ์ Hirusoft ผลิตภัณฑ์Equilibrium ผลิตภัณฑ์ Uderma BIO ACNE CREAM […]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. สมัครเข้าร่วมได้ที่ QR code ข้างล่างนี้ค่ะ หรือ https://forms.gle/sR5RV3GHnhZbGXak8

จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าวสารงานวิจัย (MSci Research) ฉบับต้นเดือน กรกฎาคม 2564

Call for Papers/Call for Proposals

Call4Papers 9 21 TP
« of 5 »

ข่าวสารงานวิจัย (MSci Research) ฉบับเดือน มิถุนายน 2564

Call for Papers/Call for Proposals

3-1 Call4Papers 8 21 TP
« of 5 »

จุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

1-1 SDU Platform

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1-2 เปิดรับทุน ววน.-วช

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ / นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ

 1. เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ  เจ้าของผลงาน ลัดดา สวนมะลิ และ ปรมัตถัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ ลิงค์เอกสาร
 2. เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  เจ้าของผลงาน วิภาดา มุกดา กชกร ชำนาญกิตติชัยและณิศิรา กายราศ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). หน้า 359-370. TCI กลุ่ม 2 ลิงค์เอกสาร
 3. เรื่อง การสร้างนวัตกรรมต้นแบบของโรงเรียนผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด  เจ้าของผลงาน วิภาดา มุกดา และ สรินยา สมบุญ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563). หน้า 65-80. TCI กลุ่ม 1 ลิงค์เอกสาร
 4. เรื่อง การประเมินระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด  เจ้าของผลงาน วิภาดา มุกดา และ วันเพ็ญ ควรสมาน ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563). หน้า 75-91. TCI กลุ่ม 2 ลิงค์เอกสาร
 5. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขงกลุ่มชนไทยทรงดำ  เจ้าของผลงาน นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารกระแสวัฒนธรรม (Journal of Cultural Approach) ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (ก.ค.-ธ.ค.63) หน้า 53-64. ลิงค์เอกสาร
 6. เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม.  เจ้าของผลงาน น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ สุชาดา คุ้มสลุด ภัทรพร ทิมแดง วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ อังคณา โสภารัตน์กุล ตีพิมพ์/เผยแพร่ TNI Journal of Business Administration and Languages. Vol.8 No.2 July – December 2020. (pp.23-31) ลิงค์เอกสาร
 7. เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์. เจ้าของผลงาน ภัทรพร ทิมแดง สุชาดา คุ้มสลุด น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ นฤมล โสภารัตน์กุล อังคณา โสภารัตนกุล. ตีพิมพ์/เผยแพร่ TNI Journal of Business Administration and Languages. Vol.8 No.2 July – December 2020. (pp.48-59) ลิงค์เอกสาร
 8. เรื่อง การเรียนรู้โดยบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลเชิงรุกของนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เจ้าของผลงาน บรรพต พิจิตรกำเนิด ฐิติยา เนตรวงษ์ สุรัชนา ช่วยรอดหมด ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 168-180 (TCI กลุ่ม 2) ลิงค์เอกสาร
 9. เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวางแผนทางการเงินสำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าของผลงาน วันธณี สุดศิริ ภัทราพร ปุณะตุง วารี ศรีสุรพล ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารบริหารธุรกิจ
  ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ลิงค์เอกสาร
 10. เรื่อง กัญชายาเสพติดผิดศีล : ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาทางการแพทย์. เจ้าของผลงาน ปราโมทย์ ยอดแก้ว ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ รติวัลย์ วัฒนสิน ตีพิมพ์/เผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3. หน้า407 – 414. พระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 29 พฤศจิกายน 2563
 11. เรื่อง Guideline Development for Civil State Community Market Model Driven through Thailand 4.0 Policy. เจ้าของผลงาน Pramote Yotkaew, Supawan Apicharttraisorn, Waranyaphorn Srisawannl, Uthai Satiman, Nartprapa Yotkaew. ตีพิมพ์/เผยแพร่ PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL (2021) 58(1) p : 3839-3843 (SCOPUS)1/29/2021 ลิงค์เอกสาร
 12. เรื่อง A Development of Community Potentiality for Enhancing Peaceful Society by Buddhist Integration. เจ้าของผลงาน Uthai Satiman, Pramote Yotkaew, Tanapol Viyasing ตีพิมพ์/เผยแพร่ PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL (2021) 58(1) p: 3881-3887(SCOPUS) 1/29/2021 ลิงค์เอกสาร 
 13. เรื่อง การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย เจ้าของผลงาน ปราโมทย์ ยอดแก้ว ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2564) : มกราคม – มีนาคม 2564 หน้า 11 – 22 ลิงค์เอกสาร
 14. เรื่อง Self-Learning Activity Package Promoting Life Skills in Communication Arts Careers for Undergraduate Students at Suan Dusit University เจ้าของผลงาน Suttama Sangwichien & Maturos Chongchaikit ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol.16 No. 3 (September-December 2020) ลิงค์เอกสาร
 15. เรื่อง การบริการเรือด่วนเจ้าพระยาธงแดงเพื่อการตลาดเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทย เจ้าของผลงาน สมธีราภ์ พรมศิริ , นกุล ฤกษ์จริจุมพล , ภัทรพร ทิมแดง  ตีพิมพ์/เผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3. หน้า 397 – 406. พระนครศรีอยุธยา.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 26 มีนาคม 2564 
 16. เรื่อง transport industry as a business infrastructure: modern stage and prospects of development เจ้าของผลงาน Pakrawee Vanpetch and Anastasia A. Ostovskaya  ตีพิมพ์/เผยแพร่ E3S Web Conf. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2020) Volume 217, Scopus 14/12/2020 ลิงค์เอกสาร
 17. เรื่อง Factors Contributing to Digital Marketing Potential for OTOP Entrepreneur. เจ้าของผลงาน Fuangfar Pensiri , Nakarait NaPattalung and Maniga Thongkong  ตีพิมพ์/เผยแพร่ Proceedings of the 10th ICADA 2021 Presentation via ZOOM program July 22-23, 2021.
 18. เรื่อง Factors influencing Thai tourists’ decision making to choose Dvaravati civilization for tourist attraction เจ้าของผลงาน Jirat Chuanchom, Nongluck Popichit, Anonnart Tananchat &Wijittra Srisorn  ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol.17 No. 1 (January – April 2021) ลิงค์เอกสาร
 19. เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของผลงาน ชนะศึก นิชานนท์ ยุธยา อยู่เย็น จิราพร รอดพ่วง สุชาดา คุ้มสลุด และณปภร เจี้ยวเห้ง  ตีพิมพ์/เผยแพร่ TNI Journal of Business Administration and Languages. Vol.9 No.1 January – June 2021. (pp.27-44) ลิงค์เอกสาร
 20. เรื่อง Correlating the speed of sound with the Gibbs energy and estimating the speed of sound in fatty acid methyl ester and biodiesel. เจ้าของผลงาน Apinya Cheewaphan, Ubol Chuensumran, Suriya Phankosol, et al.  ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of the American Oil Chemists’ Society. http://doi.org/10.1002 /aocs.12476 (Q2, SJR 2019: 0.58, SCI 2019: 1.76) Published Online Feb 22, 2021 ลิงค์เอกสาร
 21. เรื่อง Small RNA interference inhibition of ubiquitin-specific protease 14 gene expression in intraphepatic cholangiocarcinoma primary cells. เจ้าของผลงาน Chuensumran U, Panichakul T, Ingkakul T, and Adisakwattana P. ตีพิมพ์/เผยแพร่ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 51: pp. 696-700. SJR 2019: 0.26; SCI 2019: 0.348 ‘September, 2020 ลิงค์เอกสาร
 22. เรื่อง Aphrodisiac food ingredients from the twelve Thai ancient formulary books of Police Captain Bhiam Bunyachot. เจ้าของผลงาน Vadhana Jayathavaja & Ubol Chuensumran ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 13: pp. 54-60. September-December, 2020 ลิงค์เอกสาร
 23. เรื่อง มะพูด ไม้ผลที่มีสรรพคุณเป็นยา เจ้าของผลงาน วัฒนา ชยธวัช และ อุบล ชื่นสำราญ ตีพิมพ์/เผยแพร่ PTU Journal of Science and technology. 1 (2): 59-70 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ลิงค์เอกสาร
 24. เรื่อง Digital Business Transformation : Digital Culture Before Technology เจ้าของผลงาน Pornchanit Kaew-nate ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol.17 No. 1 (January – April 2021) ลิงค์เอกสาร