แอปฉุกเฉิน

คอลัมน์ SMART TECH “แอปฉุกเฉิน” โหลดเก็บไว้ก็อุ่นใจ…เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ….ด้วยความปรารถนาดีจาก M-Sci PR โดย KruKiK By M-Sci PR ที่มา : Google Play.com  

webadmin

August 26, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรัชศักดิ์ ทรงศักดิ์ราตรี และ นายนรินทร สิทธิยากรณ์ นักศึกษาทีม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

webadmin

July 27, 2022

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือแต่งกาย ผ้าไทย/ชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมสแกนแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

webadmin

July 11, 2022

คณะวิทยาการจัดการ โดย งานพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม I can Do : How to be good at English วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เคล็ดลับพิชิต TOEIC โดยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 500 คะแนน) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/9n5MGM3qVxGAtVrz8

webadmin

July 11, 2022

webadmin

July 7, 2022

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4          

webadmin

June 9, 2022

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ห้อง 347 อาคาร 3 ชั้น 4

webadmin

March 30, 2022

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่  

webadmin

February 18, 2022
1 4 5 6 62