กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 “M-Sci First Date ปฐมนิเทศ 66”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “M-Sci First Date ปฐมนิเทศ 66” เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานมี กิจกรรม M-Sci Talk First Question…พี่อยากบอก น้องอยากรู้” การให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและแนะแนวการศึกษา กิจกรรม M-Sci: First encounter พี่น้องร่วมสนุก และปฐมนิเทศระดับหลักสูตร