คณะกรรมการงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ฯ จัดโครงการ “สวนดุสิตมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างโอกาสเพื่อผู้พิการทางการเห็น” วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส และ อาคาร

คณะกรรมการงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ และ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างโอกาสเพื่อผู้พิการทางการเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส และ อาคาร 32 ห้อง 32201 32202 32203 32204
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับ คณะผู้พิการทางการเห็น จากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ดุสิตนวดแผนไทย ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การนวดแผนไทยจากคนตาบอดสู่คนตาดี (การนวดออฟฟิศซินโดรม และการยืดเหยียดเพื่อการออกกำลังกาย) และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการบริการนวดแผนไทย ออฟฟิศซินโดรมจากผู้พิการทางการเห็น ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจิตอาสาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลผู้พิการทางการเห็นในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและอบอุ่น