การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335

webadmin

May 2, 2018

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารออมสิน ในการจัด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดเวทีในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 11 กลุ่ม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ธนาคารออมสิน นำโดย ดร.วิลานี แซ่แต้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน และคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

webadmin

May 2, 2018

U Power : Digital Idea Challenge season 2 รอบ Reality Roadshow

U Power : Digital Idea Challenge season 2 รอบ Reality Roadshow ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ U power Digital Idea Challenge ซึ่งจัดเป็น Season 2 โดยมี ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานอย่างเนื่องแน่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนในเวทีระดับประเทศ ในกิจกรรมรอบ Reality Roadshow นักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านจากความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด ของสินค้า 7 แบรนด์ดัง ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารอบ 11 ทีมเมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

May 1, 2018

กิจกรรม SDU Startup Club “การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน”

กิจกรรม SDU Startup Club “การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน“ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SDU Startup Club “การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน” ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแบบลีน (Lean Master) มาถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

webadmin

May 1, 2018

กิจกรรม AP Open House 2018 โครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ (Marketing and Sales)

  ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดกิจกรรม AP Open House 2018 โครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ (Marketing and Sales) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้ามาจัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในกิจกรรม “AP Open House 2018 Road Show” เพื่อแนะนำ ชักชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงานกับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 32504 อาคาร 32 ชั้น 5 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า […]

webadmin

April 30, 2018

ออมสิน จับมือ สวนดุสิต และอีก ๑๕ สถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ออมสิน จับมือ สวนดุสิต และอีก ๑๕ สถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมด้วย อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สถาบันอุดมศึกษา ๑๖ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายชาติชาย […]

webadmin

April 30, 2018

คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์

webadmin

April 30, 2018

dBizcom สืบสานสายใยรักษ์สู่สายน้ำ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๐ “dBizcom สืบสานสายใยรักษ์สู่สายน้ำ” วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๒ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ ,ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และเหล่าคณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมสอนทำกระทง การละเล่นรูปแบบงานวัด อาทิ เกมส์ปา   ลูกโป่ง เกมส์หนุ่มน้อยตกน้ำ เป็นต้น

webadmin

April 30, 2018
1 61 62 63